ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Μάρτιος
    2019

  Μάρτιος 2019 - Υπογραφη συμβασης εργου

  Υπογραφή της σύμβασης για το έργο»ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» με συνολικό κόστος με ΦΠΑ 5.270.678,42 ευρώ

 • Δεκέμβριος
    2018

  Δεκέμβριος 2018 - Έγκριση του 2ου Πρακτικου της Επιτροπης Διαγωνισμου & Κατακυρωση

  Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 12.200.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75067) στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Συνεδρίαση 78η, Απόφαση υπ’ αριθ. 3804/2018)

 • Οκτώβριος
    2018

  Οκτώβριος 2018 - Έγκριση 1ου Πρακτικου της Επιτροπης Διαγωνισμου

  Έγκριση του από 10-10-2018 πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (Συνεδρίαση 65η Απόφαση υπ’ αριθ. 3065/2018)