ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Σεπτέμβριος
    2018

  Σεπτέμβριος 2018 - Δημοσιευση καταλογου συμμετεχοντων οικονομικων φορεων

  Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ο κατάλογος των 10 συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων

 • Σεπτέμβριος
    2018

  Σεπτέμβριος 2018 - Ληξη προθεσμιας υποβολης προσφορων στο συστημα ΕΣΗΔΗΣ

  Ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστήματος 75067) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 5η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα), κατόπιν τετράωρης παράτασης της αρχικής καταληκτικής ώρας (15.00) υποβολής των προσφορών στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

 • Ιούλιος
    2018

  Ιούλιος 2018 - Δημοσιευση Διακηρυξης

  Δημοσίευση Διακήρυξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», (προϋπ. 12,2 εκατ. ευρώ, κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 75067/19-7-2018). Λήξη υποβολής προσφορών 5/9/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 11/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.