ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ιούλιος
    2018

  Ιούλιος 2018 - Δημοσιευση Διακηρυξης

  Δημοσίευση Διακήρυξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», (προϋπ. 12,2 εκατ. ευρώ, κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 75067/19-7-2018). Λήξη υποβολής προσφορών 5/9/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 11/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 • Μάιος
    2018

  Μάιος 2018 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών -παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας και άλλες οργανώσεις από 11 ευρωπαϊκές χώρες που λειτουργούν ως Ανεξάρτητοι Παρατηρητές του προγράμματος- συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη για να ανταλλάξουν νέα, να μοιραστούν προκλήσεις και να αναπτύξουν ιδέες για πιο αποδοτική εφαρμογή των 17 Συμφώνων Ακεραιότητας.

 • Απρίλιος
    2018

  Απρίλιος 2018 - Υπογραφη Συμφωνου Ακεραιοτητας

  Υπογραφή Συμφώνου Ακεραιότητας μεταξύ της ΔΔ-Ε και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ- ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»