Το ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ στην Ελλαδα

Στην Ελλάδα, το Σύμφωνο Ακεραιότητας εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, παρακολουθεί τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως στόχο την εφαρμογή και υλοποίηση του Συμφώνου Ακεραιότητας, που έχει συνταχθεί ειδικά για το έργο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων μιας σημαντικού μεγέθους λεκάνης απορροής (συνολικά αποχετευόμενη έκταση ~1.800 στρέμματα) στην ανατολική όχθη του Κηφισού, η οποία ορίζεται από την όχθη του Κηφισού, τις γραμμές του ΗΣΑΠ, τις οδούς 25ης Μαρτίου και Αγίας Σοφίας στον Ταύρο, την οδό Χαμοστέρνας (Π. Τσαλδάρη), τις οδούς Σμύρνης και Ταύρου και τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Για την κατασκευή των συλλεκτήρων του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν σωληνωτοί αγωγοί με διαμέτρους από Φ600 έως Φ2000 καθώς και ορθογωνικοί αγωγοί κατάλληλων διαστάσεων. Το δίκτυο των αγωγών ομβρίων έχει συνολικό μήκος 7,1 χλμ περίπου και περιλαμβάνει και φρεάτια υδροσυλλογής, επίσκεψης, συμβολής, και πτώσης. Η μελέτη προβλέπει την κατανομή των υδραυλικών φορτίων της λεκάνης απορροής που εξυπηρετείται από τα υπό μελέτη έργα σε δύο ξεχωριστούς κλάδους (Σ1 και Σ2) με αντιστοίχως δύο σημεία εκβολής στον τελικό αποδέκτη, τον ποταμό Κηφισό.

Στόχος του έργου είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση και επίλυση βασικών προβλημάτων της περιοχής, που είναι τόσο η έλλειψη ενός σύγχρονου και επαρκούς δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, όσο και η απουσία ενός έργου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διοχέτευσης της συνολικής απορροής της στο φυσικό αποδέκτη της, που είναι ο Κηφισός. Ειδικότερα κατά το παρελθόν, έχουν κατασκευαστεί διάφορα έργα απορροής ομβρίων, τα οποία είναι αποσπασματικά, εξυπηρετούν τμήματα της όλης λεκάνης και δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο απορροής. Επί πλέον ορισμένα είναι πολύ παλιά και αμφίβολης αξιοπιστίας όσον αφορά στην επάρκειά τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, η «Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου» περιλαμβάνεται στα έργα Α’ προτεραιότητας προς χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020».

H Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς και η Περιφέρεια Αττικής έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για την εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας από το Φεβρουάριο του 2016, και εμπράκτως στηρίζουν την προώθησή του (π.χ. μέσω ανάπτυξης επικοινωνιακών δράσεων και από κοινού συμμετοχή σε συναντήσεις που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος).

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Σύμφωνο Ακεραιότητας αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος κατόπιν ανάλυσης του ισχύοντος εθνικού νομικού πλαισίου και μελέτης διεθνών καλών πρακτικών.

Ως μια συμφωνία υπογεγραμμένη μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (Ανεξάρτητος Παρατηρητής) και των μερών του Διαγωνισμού (Αναθέτουσα Αρχή & ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό/οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά &  προσχωρούν στο Σύμφωνο Ακεραιότητας), περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα για τα συμβαλλόμενα μέρη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της πρόσβασης στην πληροφορία. Προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία μίας «Λευκής Λίστας» για τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό/οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά (προσφέροντες) που θα προσχωρήσουν σε αυτό.

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους (νομικό και πολιτικό μηχανικό) – που επελέγησαν μέσω ανοιχτής διαδικασίας για το συγκεκριμένο έργο – παρακολουθεί ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, επισημαίνοντας στα συμβαλλόμενα μέρη ενδεχόμενες παρατυπίες κατά τους όρους του Συμφώνου Ακεραιότητας, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις προς αποφυγή ή/και βελτίωση αυτών και συντάσσοντας εκθέσεις με τα πορίσματά της.

Πιο συγκεκριμένα,το Σύμφωνο Ακεραιότητας προβλέπει ότι η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής :

• λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού, παρακολουθεί τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, έχει πρόσβαση στη συναφθείσα σύμβαση και τα έγγραφα που σχετίζονται με την εφαρμογή της
• δικαιούται να παρακολουθεί την υλοποίηση του Έργου, μετά την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, με επιτόπια παρουσία στους χώρους των εργασιών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
• δέχεται επικοινωνία με τρίτα μέρη ως προς την εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας
• ενημερώνει τους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο ως προς τυχόν παρατυπίες που έχει εντοπίσει και παρακολουθεί την ανταπόκριση τους
• υποβάλλει προτάσεις στους συμμετέχοντες για τη βελτίωση των ακολουθούμενων διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Τα πορίσματα του Ανεξάρτητου Παρατηρητή περιλαμβάνονται και δημοσιεύονται σε τακτικές εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό μέσω της ανάρτησής τους σε αυτό τον ιστότοπο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη δημόσια πρόσβαση στην πληροφορία και την ενημέρωση γύρω από την εξέλιξη της διαδικασίας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ( MONITORING REPORTS)

Ξεφυλλίστε την 1η Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Οκτώβριος 2019) εδώ_ή κατεβάστε την σε pdf εδώ

Ξεφυλλίστε τη 2η Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Ιούλιος 2020) εδώ ή κατεβάστε την σε pdf εδώ 

Ξεφυλλίστε την 3η Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Νοέμβριος 2020) εδώ ή κατεβάστε την σε pdf εδώ 

Ξεφυλλίστε την 4η Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Μάρτιος 2021) εδώ ή κατεβάστε την σε pdf εδώ

Ξεφυλλίστε την 5η & τελική Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Νοέμβριος 2021) εδώ ή κατεβάστε την σε pdf εδώ. 

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας για το προαναφερόμενο έργο είναι ανοικτό για συμμετοχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό/οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά (προσφέροντες) στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και την υποβολή της προσφοράς τους μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του προκηρυχθέντος έργου. Η ένταξη στο Σύμφωνο Ακεραιότητας πραγματοποιείται με την υποβολή Δήλωσης Προσχώρησης των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά (προσφερόντων) σε αυτό και είναι οικειοθελής.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρωτοβουλίας θα οργανωθούν παράλληλες δράσεις, όπως ενημερωτικές ημερίδες και συνέργειες με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παρακολούθησε την εξέλιξη του έργου στην Ελλάδα »

Δείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Δείτε το ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ_ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Δείτε το Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΔ-Ε – Περιφέρεια Αττικής

Δείτε τη Δήλωση Προσχώρησης της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 

Δείτε τη Δήλωση Προσχώρησης της εταιρείας_ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ

 

Ενημερωθείτε για τις Αναφορές Προόδου του προγράμματος:

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος_2017

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιούλιος_Δεκέμβριος_2017

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος_2018

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης Ιούλιος Δεκέμβριος 2018

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης Ιανουάριος Ιούνιος 2019

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης_Ιούλιος_Δεκέμβριος_2019

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης Ιανουάριος Ιούνιος 2020

Σύμφωνο Ακεραιότητας Αναφορά Δράσης Ιούλιος Δεκέμβριος 2020

Σύμφωνο Ακεραιότητας_Αναφορά Δράσης_Ιανουάριος_Ιούνιος 2021

 

Γνωρίστε την Ομάδα Έργου του Προγράμματος

Μαρία Νίνη |Συντονίστρια Προγράμματος

H Μαρία Νίνη ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Διεθνή Διαφάνεια το Μάιο του 2011 υποστηρίζοντας τη διοικητική λειτουργία του γραφείου στην Ελλάδα ενώ παράλληλα ανέλαβε καθήκοντα ως Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το 2001 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέχρι το 2012 άσκησε ελεύθερη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μαρία Πασχούλα | Συντονίστρια και Communications Officer Προγράμματος

Η Μαρία Πασχούλα είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MA στη Διεθνή Επικοινωνία του City University of London. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στις Βρυξέλλες ενώ τα τελευταία εννέα χρόνια έχει βρεθεί σε θέσεις επικοινωνίας και ανεύρεσης πόρων σε διαφορετικούς οργανισμούς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΕΚΨ). Συνεργάζεται με τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος ως υπεύθυνη προγραμμάτων από το 2013 μέχρι σήμερα.

Ιωάννης Σουφλής | Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Συντονισμού Δράσεων Εκμάθησης και Ανάπτυξης Καινοτομιών (Innovation & Learning Coordinator)

Ο Ιωάννης Σουφλής έχει συμμετάσχει σε άνω των 100 έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την ιδιότητα του συμβούλου και του διευθυντή έργου. Διαθέτει εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, στα δημόσια έργα και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα της ΕΕ και έχει εργαστεί ως εξωτερικός σύμβουλος με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (1990-1993). Υπηρέτησε ως μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου του Network for Environmental Technology Transfer (ΕΕ, 1990 – 1992), ενώ έχει συνεργαστεί με την ελληνική εταιρεία συμβούλων INFOGROUP SA (σύμβουλος, 1986-1993), την KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. ( σύμβουλος, υποδιευθυντής, διευθυντής, 1997-2007) και την OmniLink SA (Διευθυντής, 2007-2010). Από το 2010, εργάζεται ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος.

Εμμανουέλα – Νικολέττα Δ. Παπαδοχατζάκη | Δικηγόρος-Ειδική Συνεργάτιδα

Η Εμμανουέλα Παπαδοχατζάκη είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Δικαίου του Katholieke Universiteit Leuven και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Ειδικεύεται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (προμήθειες, υπηρεσίες και έργα), παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης των συμβάσεων όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσής τους. Διαθέτει σημαντική δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού, εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Στεφανία-Τερέζα Γιαννάκη | Υδραυλικός Μηχανικός, MBA-Ειδική Συνεργάτιδα

Η Στεφανία-Τερέζα Γιαννάκη είναι Πολιτικός Μηχανικός με άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στον τομέα των υδάτων. Πεδίο εμπειρογνωμοσύνης της είναι ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών σε έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων (συνολικός προϋπολογισμός έργων που εκπονήθηκαν έως σήμερα: άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ). Έχει ισχυρές αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε θέματα διαφόρων κλάδων και τεχνολογιών. Είναι προσαρμοστική, αποτελεσματική και δημιουργική και διακατέχεται από πνευματική περιέργεια και ενέργεια. Έχει ζήσει για 18 χρόνια στη Γερμανία με αποτέλεσμα να έχει αναπτύξει ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο χαρακτήρα και να ενσωματώνεται εύκολα σε ομάδες ατόμων από άλλους πολιτισμούς.

Στυλιανός Οικονομίδης | Πολιτικός Μηχανικός -Ειδικός Συνεργάτης (Οκτ 2020-Μαρ 2021)

Ο Στυλιανός Οικονομίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός, με εκτενή εμπειρία σε δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις από το 2000 οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Εργάστηκε στον συντονισμό και τη διοίκηση εργοταξίων καθώς και στη γραφειοκρατική υποστήριξη μεγάλων υδραυλικών και άλλων έργων υποδομής. Έχει συνεργαστεί με τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης μεγάλων δήμων της χώρας, τόσο στην τροποποίηση και διόρθωση μελετών κατά την κατασκευή έργων υποδομής, όσο και στην εκπόνηση μελετών και δημοπράτηση νέων έργων.

Φώτω Παππά | Ασκούμενη δικηγόρος-Εθελόντρια

Η Φώτω Παππά είναι ασκούμενη δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφοίτησε πρόσφατα από το μεταπτυχιακό  του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Συνεργάζεται με την ΔΔ-Ε από το Νοέμβριο του 2019.