ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δεσμευση Ακεραιοτητας στις συμβασεις προμηθειων και υπηρεσιων απο ΕΑΑΔΗΣΥ με συνδρομη της ΔΔ-Ε

 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς συνδράμει στην πρωτοβουλία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που στοχεύει στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021-Στη σημαντική προσθήκη Ρήτρας και Δήλωσης Ακεραιότητας στα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών προχώρησε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) από τον Ιούνιο του 2021 με την συνδρομή της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε), στο πλαίσιο του προγράμματός της «Σύμφωνο Ακεραιότητας» .

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που κινείται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ως φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών με μακρόχρονη και αποδεδειγμένη εμπειρία και συμβολή σε δράσεις ενίσχυσης της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω καλών πρακτικών, όπως το Σύμφωνο Ακεραιότητας, που στοχεύει σε «καθαρές» δημόσιες συμβάσεις, δεν θα μπορούσε παρά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και να συνδράμει με χαρά στην προσπάθειά της», ανέφερε  η Πρόεδρος της ΔΔ-Ε, Δρ Δαμάσκου Άννα, σημειώνοντας παράλληλα τη σημασία επέκτασης της πρωτοβουλίας και σε συμβάσεις έργων που απορροφούν υψηλό ποσοστό κονδυλίων και, ως εκ τούτου, καθίστανται ιδιαιτέρως ευάλωτες σε φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.

Η σχετική προσθήκη αφορά στις συμβάσεις που συνάπτονται με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), άνω και κάτω των ορίων. Σηματοδοτεί μια έμπρακτη πρόθεση για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την πρόληψη παραβίασης των προτύπων ακεραιότητας και τη διαχείριση υπαρκτών ή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στον ιδιαιτέρως κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που αποτελούν βασικό μέσο διάθεσης και απορρόφησης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μάλιστα, η εν λόγω εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που θα έρθουν στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των διαφόρων κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων την περίοδο 2021-2027, εκτιμάται ότι συνολικά για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα θα ανέλθουν στο πρωτοφανές ύψος των 70 δις ευρώ.

«Η προσθήκη δεσμευτικής ρήτρας ακεραιότητας στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και η υπογραφή αναλυτικής δήλωσης ακεραιότητας από τους οικονομικούς φορείς που τις υπογράφουν συνιστούν ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων», δηλώνει η Εμμανουέλα-Νικολέττα Παπαδοχατζάκη, Δικηγόρος και Νομική Σύμβουλος του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας» της ΔΔ-Ε. «Επιπλέον, η ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας της Αναθέτουσας Αρχής να λύσει μονομερώς τη σύμβαση σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης της δέσμευσης ακεραιότητας -έστω και αν σε αυτό το στάδιο η υιοθέτηση της καλής πρακτικής από την αναθέτουσα παραμένει προαιρετική- ενδυναμώνει έμπρακτα τις προσπάθειες καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης στον συγκεκριμένο τομέα», συμπληρώνει η κα Παπαδοχατζάκη.

Υπογράφοντας τη Ρήτρα Ακεραιότητας, η ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθώς και ότι θα εξακολουθήσει και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ενδεικτικά, μεταξύ των όρων που πρότεινε η ΔΔ-Ε και έγιναν ως επί το πλείστον αποδεκτοί από την ΕΑΑΔΗΣΥ, περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι σε ρητή δήλωση του αναδόχου ότι δεν είχε εσωτερική πληροφόρηση πέραν αυτής που απορρέει από προβλεπόμενες διαδικασίες και τα έγγραφα της σύμβασης, δέσμευσή του για την αποφυγή πληρωμών κ διευκολύνσεων που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, ρητή δήλωσή του για την αποφυγή οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση της αναθέτουσας αρχής ή/και να επηρεάσουν τις αποφάσεις της, καθώς επίσης και τη ρητή ανάληψη υποχρέωσης να δηλώσει οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση συμφερόντων (ακόμη και ενδεχόμενη) προκύψει μεταξύ διευρυμένου κύκλου προσώπων των εμπλεκόμενων πλευρών. Δείτε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Ακεραιότητας, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, εδώ.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αποτελεί ένα από τα τμήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού κινήματος με όραμα και στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσα από τον περιορισμό φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς υλοποιώντας προγράμματα και προτείνοντας την εφαρμογή καλών πρακτικών σε διάφορους τομείς.

Το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας» της ΔΔ-Ε, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η παρούσα Βάση Ανοιχτών Δεδομένων για Δημόσιες Συμβάσεις, εφαρμόζεται σε δημόσια σύμβαση αντιπλημμυρικού έργου Α’ προτεραιότητας σε δύο μεγάλους δήμους με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Εντάσσεται στο έργο “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, που εκπονείται με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy) σε 11 συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νεα πλατφορμα ανοιχτων δεδομενων για δημοσιες συμβασεις

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς «παίζει» με ανοιχτά δεδομένα

 

Νέα πλατφόρμα για δημόσιες συμβάσεις κατασκευαστικών έργων

 

Μια νέα Βάση Ανοιχτών Δεδομένων για δημόσιες συμβάσεις τεχνικών- κατασκευαστικών έργων σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ-Ε), η οργάνωση που στοχεύει στον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματός της «Σύμφωνο Ακεραιότητας». Η δημιουργία μιας πιλοτικής πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα για δημόσιες συμβάσεις (https://open-data.integritypact.gr/) κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας αφενός ενθαρρύνοντας την ενημέρωση των πολιτών γύρω από το θέμα και αφετέρου ενισχύοντας την κοινωνική λογοδοσία φορέων και θεσμών που συνδέονται με την εκτέλεση αυτών.

«Ζούμε σε μια εποχή που η ανάγκη για διαφάνεια και ακεραιότητα στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων αναδύεται ολοένα και πιο έντονα κυριαρχώντας στον δημόσιο διάλογο. Η πληροφόρηση αποτελεί τη βάση μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε επαγρύπνηση και η δημόσια διάθεση τεκμηριωμένων στοιχείων συνιστά το κλειδί σε αυτό»,  δηλώνει ο Ιωάννης Σουφλής, Σύμβουλος Εκμάθησης και Καινοτομίας του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας» προσθέτοντας «Με αυτή την πεποίθηση, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ανέλαβε την πρωτοβουλία ανάπτυξης μιας πλατφόρμας που θα αναδεικνύει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για δημόσιες συμβάσεις κατασκευαστικών έργων, ενός σημαντικού πεδίου εξελίξεων  για τη χώρα, με σοβαρές  οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις».

Οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν ένα βασικό μέσο κατανομής, απορρόφησης, αλλά και αποτελεσματικής και αποδοτικής αξιοποίησης κονδυλίων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των φορολογούμενων πολιτών μέσω της υλοποίησης δημόσιων έργων και της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών. Δεν πρόκειται για έναν τεχνικό όρο αλλά για μια έννοια ουσίας που οφείλουμε να κατανοήσουμε και να υπερασπιστούμε μέσα από ανοιχτές διαδικασίες στο όνομα μιας ενδυναμωμένης δημοκρατίας. Το γεγονός αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό εν όψει και των αναμενόμενων εισροών κονδυλίων από διάφορες ευρωπαϊκές πηγές, όπως π.χ. το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Η ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων αυτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας, ειδικά μετά από την δεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης και την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.

Η νέα βάση ανοιχτών δεδομένων «Ανοιχτά Δεδομένα & Δημόσιες Συμβάσεις» συγκεντρώνει και παρουσιάζει πληροφορίες για 139-σε πρώτη φάση-συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους τεχνικά έργα που υλοποιούνται στον νομό Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Μεταξύ των έργων που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα είναι το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης στους δήμους Μοσχάτου-Ταύρου και Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη-Ρέντη με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, όπου εφαρμόζεται το Σύμφωνο Ακεραιότητας.

Πόσο κοστίζει ένα δημόσιο έργο; Πόσο καθυστερεί η υλοποίησή του; Τι ισχύει για τις μεγάλες εκπτώσεις των αναδόχων που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα ως προς τον χρόνο παράδοσης και την ποιότητά του;

Η πλατφόρμα παρέχει σχετικές πληροφορίες με έναν φιλικό προς τον χρήστη τρόπο και ταυτόχρονα καινοτομεί παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μία σφαιρική πληροφόρηση για το οικονομικό σκέλος δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων, όπως για τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, τον αριθμό των υποψήφιων αναδόχων (εταιριών, φορέων ή κοινοπραξιών) που τα διεκδίκησαν συμμετέχοντας σε διαγωνιστική διαδικασία ,καθώς και για τη μέση έκπτωση που προσέφεραν. Επίσης, διαθέτει συγκεντρωμένα βασικά επίσημα έγγραφα για κάθε έργο (ένταξη, διακήρυξη και σύμβαση) και ενημερώνει τον χρήστη για το είδος ανάθεσής του (απευθείας ανάθεση, ανοιχτός διαγωνισμός κ.α). Τέλος, παρουσιάζει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία γύρω από τα έργα, μέσα από γραφήματα, διευκολύνοντας περαιτέρω την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου επισκέπτη.

«Η πλατφόρμα απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών που θα ήθελαν να ενημερωθούν ενώ θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσει δυνητική βάση για έρευνα σε ακαδημαϊκό ή δημοσιογραφικό επίπεδο», υπογραμμίζει ο κ. Σουφλής. Παράλληλα τονίζει πως πρόκειται για ένα εύχρηστο, χρήσιμο και δωρεάν διαθέσιμο εργαλείο στα χέρια των θεσμικών φορέων, όπως για παράδειγμα των Διαχειριστικών Αρχών, που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ανοιχτού κώδικα ενοποιώντας τις πληροφορίες του συνόλου των έργων τους σε μία πλατφόρμα.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη νέα πλατφόρμα της ΔΔ-Ε αποτελούν δημόσια πληροφορία που βρίσκεται αναρτημένη σε ιστοτόπους της Δημόσιας Διοίκησης κάνοντας πιο απαιτητική την πρόσβαση σε αυτή και πιο σύνθετη τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας για τον χρήστη.

Η συλλογή των παρόντων δεδομένων της πλατφόρμας έγινε από τον ιστότοπο  www.anaptyxi.gov.gr με τη συνδρομή της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ Αττικής) μέσα από το σχετικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αποτελεί ένα από τα τμήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού κινήματος με όραμα και στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσα από τον περιορισμό φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς υλοποιώντας προγράμματα και προτείνοντας την εφαρμογή καλών πρακτικών σε διάφορους τομείς.

Το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας» της ΔΔ-Ε, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η παρούσα Βάση Ανοιχτών Δεδομένων για Δημόσιες Συμβάσεις, εφαρμόζεται σε δημόσια σύμβαση αντιπλημμυρικού έργου Α’ προτεραιότητας σε δύο μεγάλους δήμους με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Εντάσσεται στο έργο “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, που εκπονείται με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy) σε 11 συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο/HuffingtonPost Greece: “Τα ανοιχτα δεδομενα στις δημοσιες συμβασεις υπερ του πολιτη”

Από τον Δρ. Ιωάννη Σουφλή, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός – Σύμβουλος Εκμάθησης και Καινοτομίας προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας» της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
——————————————————————————————————————————————————
Νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων για να γνωρίζουν οι πολίτες τι γίνεται με τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα κατανομής, απορρόφησης, αλλά και αποδοτικής αξιοποίησης κονδυλίων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στόχος είναι η διάθεση αυτών των οικονομικών πόρων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των φορολογούμενων πολιτών μέσω της εκτέλεσης δημόσιων έργων  και της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Κατά συνέπεια, οι συμβάσεις και η πραγματοποίηση όσων προβλέπονται σε αυτές είναι αναγκαίο να βασίζονται σε διαδικασίες διαφανείς, ακέραιες και αντικειμενικές.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ 

ΑΡΘΡΟ: “Δημοσια κατασκευαστικα εργα: Διαχρονικες παθογενειες και προτασεις αντιμετωπισης”

Διαβάστε το άρθρο του Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου του προγράμματος “Σύμφωνο Ακεραιότητας” (ΣΑ), Στέλιου Οικονομίδη, με θέμα “Δημόσια κατασκευαστικά έργα: Διαχρονικές παθογένειες και προτάσεις αντιμετώπισης” με αφορμή την παρακολούθηση του μεγάλου έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης δύο δήμων της Αττικής όπου το ΣΑ εφαρμόζεται για 1η φορά.

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στο www.ypodomes.gr και είναι διαθέσιμο εδώ 

Ομιλια της ΔΔ-Ε στη Βουλη επι του νεου Νομοσχεδιου για τις Δημοσιες Συμβασεις

 

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ-Ε) συμμετείχε στη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (1/3/2021) όπου συζητείται το Σχέδιο Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό, την Απλοποίηση και Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Η τοποθέτηση της ΔΔ-Ε έρχεται σε συνέχεια της συμμετοχής της στη δημόσια διαβούλευση για το κρίσιμο νομοσχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος “Σύμφωνο Ακεραιότητας”, κατά την οποία επισημάνθηκε η σημασία ανάληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και έγιναν παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις για άρθρα που αγγίζουν άμεσα θέματα διαφάνειας και ορθής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Δείτε το κείμενο της τοποθέτησης της ΔΔ-Ε στη Βουλή Επιστολή ΔΔ-Ε_ΔΕΠΕ_ΣχΝ_Δημόσιες Συμβάσεις

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ Σ/Ν ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος σε άρθρα που αγγίζουν θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας

 

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) με αφορμή τη δημοσίευση του Σχεδίου Νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση του Νόμου 4412/2016, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση και κατέθεσε παρατηρήσεις και προτάσεις και μέσω επιστολής προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης  και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Παρά την αναγνώριση της σημασίας μιας τέτοιας πρωτοβουλίας η ΔΔ-Ε εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τον εξαιρετικά περιορισμένο χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης (14 ημέρες) στην οποία τέθηκε το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου (ΣχΝ) σε συνάρτηση με τη συνολική έκταση (192 άρθρα) και συνθετότητά του που αγγίζει ένα μεγάλης σπουδαιότητας αντικείμενο και επηρεάζει  τη λειτουργία ολόκληρου του δημόσιου τομέα.

Οι επισημάνσεις της ΔΔ-Ε – ως φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών με αντικείμενο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μέσω του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας»- επικεντρώθηκαν στα σημεία του ΣχΝ που αφορούν ή συνδέονται στενά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εμπλεκόμενων μερών, δημόσιας διοίκησης και εταιρικού τομέα, προς όφελος των πολιτών. Βάση και άξονα των προτάσεων αποτελεί η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων και η ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα και την καλή ποιότητα των παραδοτέων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών προς την κοινωνία. Πρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη δημοσιοποίησης όλων των δεδομένων – χωρίς εξαιρέσεις – γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία, που συνιστά μία από τις πλέον βασικές αρχές τήρησης της διαφάνειας.

Ενδεικτικά, τα βασικά σημεία σχολιασμού και οι προτάσεις της ΔΔ-Ε επί του προτεινόμενου ΣχΝ αφορούν στα άρθρα γύρω από την αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων (άρθρο 50), την ανάρτηση/δημοσιοποίηση δεδομένων για συμβάσεις αξίας μόνο άνω των 2.500 ευρώ (άρθρο 7) και τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 33), μία χρόνια «πληγή» στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που συχνά συνεπάγεται οικονομική, ποιοτική και χρονική «αφαίμαξη» για τα Έργα που υλοποιούνται με μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης και ανάθεσης αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μέσω του νέου ΣχΝ αύξηση του ορίου των δημοσίων συμβάσεων από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ για προμήθειες και 60.000 ευρώ για έργα αντίστοιχα χωρίς αιτιολόγηση της προτεινόμενης γεωμετρικής – στην περίπτωση των έργων – αύξησης προκαλεί εύλογο προβληματισμό για τη σκοπιμότητα της εισηγούμενης αλλαγής. Παράλληλα, η αύξηση του ορίου για δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσίευση στοιχείων  από 1000 σε 2.500 ευρώ (άρθρο 7) αντικρούει την αρχή της πρόσβασης στην πληροφορία που συνιστά θεμέλιο λίθο για την έμπρακτη τήρηση και λειτουργία της διαφάνειας. Ο αποκλεισμός μέρους των συμβάσεων δεν στοιχειοθετείται και δεν συνάδει με τη λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου που οφείλει να υποστηρίζει τα ανοιχτά δεδομένα σε όλο το φάσμα των συμβάσεων προς ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του δημόσιου τομέα.

Ως προς την προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του φαινομένου των ιδιαίτερα χαμηλών προσφορών – που συνεπάγονται καθυστερήσεις, ποιοτικές αποκλίσεις και πρόσθετες κοστολογήσεις στην πορεία της εκτέλεσης ενός έργου με αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλότερο κόστος σε σχέση με το αρχικό – η ΔΔ-Ε δεν θεωρεί ότι αποτελεί μια βιώσιμη λύση καθώς μετακυλύει εκ νέου την ευθύνη για την αποδοχή ή την απόρριψη μιας προσφοράς ως αδικαιολόγητα χαμηλής στην εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να καθορίζει σχετικά σαφή κριτήρια. Αντ’ αυτού προτείνει την εφαρμογή μαθηματικού τύπου – όπως προβλεπόταν σε παλιότερο Νόμο – ο οποίος απέκλειε απευθείας τις πολύ χαμηλές προσφορές από τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία χωρίς να αφήνει περιθώριο ενστάσεων και καθυστερήσεων του Έργου εφόσον το κριτήριο καθοριζόταν από τον Νόμο και δεν στηριζόταν στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Τέλος σημειώνεται ότι ενώ τροποποιείται ένα από τα σημαντικότερα άρθρα για την προστασία της ακεραιότητας στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  εκφράζεται αμφιβολία ως προς την ουσιαστική εφαρμογή του. Πρόκειται για το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 που τροποποιείται με το αρ. 23 του ΣχΝ και αφορά στις προϋποθέσεις αποκλεισμού οικονομικού φορέα (υποψήφιου αναδόχου) από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για ιδιαιτέρως σημαντικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η δωροδοκία και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Βασικός όρος για την ενεργοποίηση του αποκλεισμού του οικονομικού φορέα είναι η ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του φορέα που με βάση το ισχύον ελληνικό δίκαιο νοείται μόνο για φυσικά και όχι για νομικά πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις αποκλειστικά από διοικητικά όργανα χωρίς να είναι καταδικαστικές. Για να προσπελαστεί ο συγκεκριμένος σκόπελος και προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω άρθρου η ΔΔ-Ε προχωρά σε δύο συγκεκριμένες προτάσεις ως προς την ευθύνη των νομικών προσώπων που έχουν εκδηλώσει σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές, όπως η διαφθορά και η οικονομική εγκληματικότητα.

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις της ΔΔ-Ε, όπως αυτές κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων εδώ.

Συμμετοχη στη δημοσια διαβουλευση για το Σχεδιο Νομου για την αναμορφωση & τον εκσυγχρονισμο του θεσμικου πλαισιου των δημοσιων συμβασεων

   Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ-Ε) συμμετείχε-στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας»- στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση του Νόμου 4412/2016 που αγγίζει ένα μεγάλης σπουδαιότητας αντικείμενο και επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρου του δημόσιου τομέα.

Σε ένα πόνημα 192 συνολικά άρθρων οι επισημάνσεις της ΔΔ-Ε επικεντρώθηκαν σε εκείνα που αγγίζουν θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος, τον χρόνο και την ποιότητα των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη μέσω της εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης.

Οι παρατηρήσεις και συστάσεις που κοινοποιήθηκαν και στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, αφορούν στις απευθείας αναθέσεις, τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τη δημοσιοποίηση δεδομένων για συμβάσεις αξίας μόνο άνω των 2.500 ευρώ, και τις προϋποθέσεις αποκλεισμού ενός υποψήφιου αναδόχου από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ιδιαιτέρως σημαντικά εγκλήματα, όπως η δωροδοκία και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Διαβάστε τις αναλυτικά εδώ

Άρθρο της Προεδρου της ΔΔ-Ε στη HuffingtonPost Greece “Να μη γινει ο νεος προϋπολογισμος της Ε.Ε. βορα των κυκλωματων διαφθορας”

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και κράτους δικαίου: “failure is not an option”

H Eυρωπαϊκή Ένωση δομήθηκε εξ αρχής ως μια οντότητα με ίδια νομική προσωπικότητα, ίδια συμφέροντα και ίδιους σκοπούς, τους οποίους υλοποιεί με ίδια οικονομικά μέσα. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε ιλιγγιώδες ποσό, γεγονός που διαχρονικά τον καθιστά στόχο παράνομης εκμετάλλευσης από φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός και εκτός της Ένωσης, τα οποία, διαχειριζόμενα παράτυπα και προς ίδιον όφελος τα διατιθέμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, δύνανται να αποκομίσουν ακόμη και υπέρογκα κέρδη.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ