ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ;

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορεί να συμβάλει στην:

  • Πρόληψη της διαφθοράς ή των παρατυπιών κατά την ανάθεση και εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης
  • Βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων
  • Έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων. Η έγκαιρη διορθωτική παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και κατά προέκταση στην αύξηση του κόστους αυτού
  • Ενδυνάμωση του «ευ αγωνίζεσθαι», δίνοντας κίνητρο στους πλειοδότες να κάνουν την καλύτερη δυνατή προσφορά, και κατά συνέπεια να εκτελέσουν τη σύμβαση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κανένας εξ αυτών δεν θα μπορεί να διασφαλίσει ή/και στηριχθεί σε τυχόν ειδική μεταχείριση ή μυστικά πλεονεκτήματα
  • Δυνατότητα εντοπισμού συστημικών δυσλειτουργιών σε συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, οι οποίες αν διορθωθούν, θα επιφέρουν στο μέλλον σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις
  • Ενθάρρυνση θεσμικών αλλαγών, όπως την επέκταση των ηλεκτρονικών συμβάσεων, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση της ρυθμιστικής διαδικασίας
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους (π.χ. υποδομές, πολιτιστικά, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού) και απορροφούν δημόσια κονδύλια.
  • Βελτίωση της αξιοπιστίας της Αναθέτουσας Αρχής. Ένα πρώτο μικρό βήμα που μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη θεσμική αλλαγή, να ενισχύσει τη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα και να αλλάξει τη νοοτροπία. Όποιος είναι έτοιμος να εξασφαλίσει πρόσβαση στη διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις σε έναν τρίτο Ανεξάρτητο Παρατηρητή, και μέσω αυτού στο κοινό, είναι ανοιχτός σε πιο διαφανείς διαδικασίες και μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα για άλλους