ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ;

  • Να υποχρεώσει-τουλάχιστον στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή του- τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό/οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά (προσφέροντες) να υπογράψουν και να εφαρμόσουν το Σύμφωνο Ακεραιότητας, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Η συμμετοχή είναι εκούσια και όχι υποχρεωτική.
  • Να επιβάλει κυρώσεις. Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Παρατηρητή είναι συμβουλευτικός, όχι ποινικός ή τιμωρητικός.
  • Να εξαλείψει εντελώς φαινόμενα διαφθοράς ή συμφωνίες “κάτω από το τραπέζι”.
  • Να διασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλο το φάσμα των συμβάσεων που αναλαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή, καθώς εφαρμόζεται πιλοτικά και στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο έργο.