Ρουμανια

Ψηφιοποίηση

Έργο: ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ρουμανίας
Ανεξάρτητος Παρατηρητής: Transparency International Romania
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Culture

Κτηματογράφηση

Έργο: Καταγραφή των ιδιοκτησιών σε 793 αγροτικές διοικητικές-εδαφικές μονάδες (UAT) που βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
Ανεξάρτητος Παρατηρητής: Transparency International Romania & the Romanian Institute for Public Policy (IPP)
Αναθέτουσα Αρχή: National Agency for Cadaster and Land Registration

 

Εκπαίδευση

Έργο: Ολοκληρωμένο Σύστημα Σχολικής Διαχείρισης
Ανεξάρτητος Παρατηρητής: Transparency International Romania
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Regional Development, Public Adm. and European Funds – Directorate General Programmes for Competitiveness (MA), Ministry of Education (CA) 

 

Τεχνική Υποστήριξη

Έργο: Τεχνική Υποστήριξη στον τομέα της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της υποστήριξης των δικαιούχων και των δυνητικών δικαιούχων του OPAC
Ανεξάρτητος Παρατηρητής: Romanian Academic Society
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Regional Development and Public Administration (MA OPAC)